Norime informuoti, ir kartu pasidžiaugti, kad nepaisant sudėtingos pandeminės situacijos, veiklų stabdymo, nukėlimų ir pratęsimų, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-K-415, „Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ (2017-2022) pagaliau pabaigta.
Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant didinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje. Projektu buvo siekiama lyderiauti įgyvendinant naują vyresnio amžiaus žmonių politikos atspindinčią strategiją ir siekti efektyvesnio tarp institucinio bendradarbiavimo Kauno regione. Buvo siekiama prisidėti prie aktyvaus senėjimo strategijos, kuri ilgina profesinį gyvenimą, įgyvendinimo.
Projekto pareiškėjas VšĮ „Voluntarius LT“ su socialinėje atskirtyje dirbančiomis Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Birštono bei Kauno rajonų įstaigomis (VšĮ Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centru, VšĮ Kaišiadorių ligonine, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centru, Jonavos rajono socialinių paslaugų centru, Birštono senjorų klubu) dalyvavo įvairiose veiklose, skatindami ir formuodami profesionalią savanorystę. 60 vyresnio darbingo amžiaus asmenų buvo įtraukta į savanorišką veiklą.
Didelis ačiū projekto partneriams – Kaišiadorių rajono pensininkų klubui bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai. Kaišiadorių rajono pensininkų klubas projekte vykdė bendrųjų gebėjimų mokymo ir psichosocialinės pagalbos veiklas. Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo – 15 asmenų, socialinių gebėjimų ugdyme – 30 asmenų, verslumo ugdyme – 15 asmenų, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos mokymuose – 30 asmenų, bendravimo anglų kalba – 20 asmenų, bendravimo vokiečių kalba – 20 asmenų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija aktyviai talkino prisidėdama prie projekto švietėjiškų ir informacijos sklaidos veiklų. Organizuoti penki renginiai, patalpinta šeši straipsniai spaudoje.
Atskira padėka Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui (direktorė V.Dranginienė), VšĮ Kaišiadorių ligoninei (E.Skarakodienė), rajono Palomenės aktyvui – Vidai Kazlauskienei, Virginijai Kudaševičienei (seniūnas A.Kazlauskas), Rumšiškių seniūnijos žmonėms (Gražinai Kazanavičienei, Eugenijai Genevičienei (seniūnė E.Genevičienė).
Dėkojame Jonavos socialinių paslaugų centrui (direktorė V. Demidenko), Jonavos rajono užimtumo tarnybai (direktorė N. Jeremičiūtė), Prienų rajono socialinių paslaugų centrui (direktorė A. Urbonienė), Birštono aktyvui – D. Kacevičiūtei, A.Daminaitei ir dar daugeliui kitiems, aktyviai prisidėjusiems bei dalyvavusiems šio projekto veiklose ir renginiuose.
Projektas baigtas, bet veiklos ir toliau bus organizuojamos. Tikime, kad vyresni darbingo amžiaus gyventojai Kauno regione, ne tik įgyjo neįkainojamos patirties, bet dar aktyviau dalyvaus darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.
Sėkmės visiems!

Nacionalinės savanoriškos gelbėjimo tarnybos „Voluntarius LT“ direktorius
Doc.dr. R. Mikalauskas

Projekto „Profesionalios savanorystės skatinimas Kaišiadorių rajone“ pabaiga