Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“

Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, jau daugiau nei tris metus skleidusi žinias apie profesionalios savanorystės išskirtinį vaidmenį visuomenės saugumui, bendravimui, pasitikėjimui, 2018 metais gavo finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 2018-03-20 pradėjo projekto PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE įgyvendinimą. VšĮ „Voluntarius LT“ drauge su projektą vykdančiais partneriais mielai kviečia Kaišiadorių, Prienų, Jonavos, Kauno rajonų ir Kauno miesto savivaldybių gyventojus dalyvauti šiame projekte.

Susidomėjusiems šiuo pasiūlymu dėl dalyvavimo projekte „Savanoriškos savanorystės skatinimas Kauno regione“, prašome ir kviečiame dalyvauti įvadiniuose renginiuose, kurie bus organizuojami Kaišiadorių raj. savivaldybėje, Prienų raj. savivaldybėje, Jonavos raj. Savivaldybėje, Kauno miesto savivaldybėje, Kauno raj. Savivaldybėje. Informacija apie renginius bus skelbiama VŠĮ „Voluntarius LT“ tinklapyje.

Būtume Jums labai dėkingi, jei susipažinę su šia informacija praneštumėte savo draugams, kaimynams, pažįstamiems, kuriuos gali dominti naujos galimybės tapti profesionaliais savanoriais per dalyvavimą šiame svarbiame kiekvienam žmogui projekte.

Vienas Europos Sąjungos fondų investicijų programų prioritetų numato didinti socialinę įtrauktį ir skatinti kovą su skurdu. Akivaizdu, kad bene jautriausiai ir pažeidžiamiausiai asmenų grupei priklauso asmenys, kurių darbo karjera eina į pabaigą ir kurių konkurencingumui išlaikyti reikalingos papildomos paskatos ir papildomas specializuotas pasirengimas. Minėtiems poreikiams tenkinti yra skiriamos lėšos iš ES fondų tokių žmonių bendrųjų gebėjimų, specialiųjų gebėjimų ir apskritai žmogaus savivertės augimui skatinti. Numatytos projektuose lėšos naudojamos ne tiek masinės savanorystės skatinimui, bet profesionalios savanorystės, kaip naujo reiškinio Lietuvoje, įtvirtinimui, puoselėjimui ir skatinimui. Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ yra įgyvendinimas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Šios paraiškos teikėjas ir vykdytojas yra Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, o patneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Bendra projekto, kurio įgyvendinimo trukmė yra 36 mėnesiai, tinkamų finansavimui skirtų išlaidų suma – 100.006,91 Eur.

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra itin senos, gilios ar plačiai sutinkamos. Pagrindą masinės savanorystės veiklai Lietuvoje sudarė Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos 2011 m. birželio 22d. priimtas įstatymas Nr. XI-1500. Jis apibrėžė savanorišką veiklą, kaip neatlygintinai atliekamą visuomenei naudingą veiklą, kuri nelaikoma nelegaliu darbu. Numatyta nauda asmeniui ir visuomenei kuriant visuomenės gerovę, skatinant savanorių saviraišką ir tobulėjimą. Tai atvėrė daug galimybių visų amžiaus grupių žmonėms dalyvauti visuomeninių renginių organizavime, tokiuose kaip Maisto banko veikloje, sportinių žaidynių, kultūrinių renginių organizavime. Žmonės stebisi ir džiaugiasi, kad vis daugiau ir dažniau atsiranda žmonių, norinčių neatlygintai ir savo noru daryti gerus ir reikalingus darbus. Teatrų ir koncertų rūbinėse, sportinių žaidynių, sveikatingumo renginių metu, popiežiaus pasitikimo organizaciniuose darbuose, kraujo donorystės veikloje, medelių sodinimo akcijose jų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Tokiai veiklai pasiruošti nereikia ypatingų įgūdžių, žinių ir jų atnaujinimo, specialių gebėjimų ar ilgalaikių praktikų.

Tačiau yra tokių savanoriškos veiklos sričių, kuriose norint dalyvauti reikalingas ne tik papildomų žinių turėjimas, bet ir tam tikri praktiniai, profesionalūs įgūdžiai, kurie įgyjami mokymų ir praktinio darbo metu. Maždaug prieš 4-5 metus Lietuvoje šia tema pasirodė moksliniai straipsniai apie profesionalią savanorystę, buvo apginamos disertacijos, organizuojamos konferencijos, kūrėsi naujos savanoriškos organizacijos, orientuotos į savanoriškos profesionalios veiklos vystymą Lietuvoje.

Savanorystė suteikiant pirmąją medicininę pagalbą nelaimės, gaisro, avarijos metu, savanorystė teikiant socialinę pagalbą ligoniui, sergančiam neįgaliajam, savanorystė suteikiant pirminę psichologinę pagalbą potencialios savižudybės ar agresijos artimoje aplinkoje atvejais, reikalauja specifinių žinių ir praktikos. Profesionalios savanorystės poreikis yra nuolatos tiriamas. Jis ypač didelis greitosios medicinos pagalbos centruose, socialinių paslaugų centruose, senelių namuose, neįgaliųjų organizacijose, švietimo įstaigose. Kita vertus, profesionalios savanorystės patirtį turintys žmonės yra svarbūs daugeliui darbdavių.       

Labai svarbu žinoti ir susivokti, kas gali žmogų pastūmėti pasirinkti profesionalios savanorystės kelią, kas yra tas svarbiausias postūmis, padedantis žmogus savanoriškai rūpintis ne tik savimi, bet ir kitu bendrapiliečiu. Iš kur savyje atrasti tokiai veiklai reikalingą pirmąjį postūmį ar poreikį? Sunku atspėti, kokio postūmio reikia, kad atsirastų noras tapti ir būti profesionaliu savanoriu.

Vystantis profesionaliai savanorystei (kuri tik dabar pradeda plačiau skintis kelią Lietuvoje) reikia daug komponentų – laiko, papildomų naujų žinių, praktikos, didesnio susikaupimo ir, matyt, didesnio noro padėti kitam piliečiui. Išeinant iš nuostatos, kad ne viskas pasaulyje perkama ir ne viskas parduodama, kiekvienas būsimas profesionalus savanoris susitaiko su tuo, kad jis įgytą kvalifikaciją panaudos nemokamai, neatlygintinai savo artimo, savo bendruomenės nario, savo krašto piliečiams.

Projekte gali dalyvauti gyventojai, kuriems jau yra 54 metai ir kurie dar nėra sulaukę pensijinio amžiaus. Tai žmonės, kurie turi tam tikros patirties, kuriems sudėtingiau konkuruoti darbo rinkoje ir kurie, dalyvaudami šiame projekte, galės įgyti reikalingų žinių atitinkamose srityse ir įgauti praktinių įgūdžių, reikalingų jiems patiems, jų šeimos nariams, jų bendruomenėms ar visam kraštui. Kartu tikimės, kad parengti savanoriai profesionalai įgys patirčių, reikalingų konkurencingoje darbo rinkoje.

Projekto tikslas švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kauno regiono vyresnio darbingo amžiaus gyventojams ugdyti socialines ir asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje, o taip pat profesionalioje savanoriškoje veikloje. Projektu siekiama lyderiauti įgyvendinant naują vyresnio amžiaus žmonių politikos kryptis atspindinčią strategiją ir siekti efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo Kauno regione.

Ką projekto dalyvis gaus ar įgis dalyvaudamas projekte?

 1. Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti tai, ko jam ar jai labiausiai trūksta bendrųjų gebėjimų srityje: skaitmeninio raštingumo (darbas su kompiuteriu, įvairiomis programomis); socialinių gebėjimų (bendravimo, įvairių paslaugų teikimo, adekvataus komunikavimo, specifinių santykių su specifinėmis amžiaus, neįgalumo grupių asmenimis); verslumo pagrindų; kultūrinio sąmoningumo; bendravimo įgūdžių užsienio kalbomis (anglų, vokiečių). Bus sudarytos sąlygos susitikti su kitų savivaldybių projekto dalyviais. Projekto dalyvis pagal savo interesus ir galimybes gali pasirinkti ne vieną, bet keletą sričių, kiek leidžia jo galimybės.  
 2. Kiekvienas dalyvis galės pasirinkti įvairias profesinių gebėjimų ugdymo sritis: pirmoji medicinos pagalba (ne tik teorinė dalis, bet ir plati praktinė veikla); socialinių paslaugų teikimas, mokymas ir organizavimas, rengiantis tapti socialinių darbuotojų padėjėjais, jei to norės dalyviai; individualių ir grupinių psichologo konsultacijų teikimas.

Mokymai, konsultacijos, seminarai, praktinė veikla, susitikimai bus organizuojami kiek įmanoma prisitaikant prie projekto dalyvių galimybių ir jų laiko, taip pat jų gyvenamosios vietos. Darbas mažose grupėse principas bus projekto organizatorių siekinys praktinio darbo veikloje.

Numatyta sudaryti tikslines grupes po 20 dalyvių kiekvienoje savivaldybėje, Kaišiadorių savivaldybėje 40 žmonių.

Numatytos lėšos dalyvių pavėžėjimo kaštams padengti, esant ilgesniam užsiėmimo laikui ir maitinimas. Projekto įgyvendinimo pabaigoje planuojama parengti apie 15 asmenų savanorių profesionalų, kurie gebės teikti profesionalios savanoriškos pagalbos paslaugas pasirinktose savanorystės srityse ir jiems bus išduoti atitinkami sertifikatai, bylojantys apie įgytą kvalifikaciją. Jiems taip pat bus pasiūlyta tapti „Volunarius LT“ komandos nariais.

Kodėl verta dalyvauti projekte?

 1. Gal tai bus mano neįgyvendintos gyvenimo svajonės išsipildymas?
 2. Gal įgijęs profesionalios savanorystės žinių ir įgūdžių tapsiu naudingesnis savo šeimos nariams, kaimynams, miestelio, rajono, bendruomenės gyventojams?
 3. Gal pagaliau apie mane sužinos ir kiti, kad aš galiu tai padaryti profesionaliai?
 4. Gal visą gyvenimą dirbęs už pinigus, pajausiu, kas yra teikti svarbias paslaugas neatlygintinai kitiems ir to paties tikėtis iš kitų.
 5. Gal įgytas sertifikatas padės man susirasti darbą panašioje veikloje, kurioje įgijau patirties?
 6. Gal aš tapsiu labiau savimi pasitikinčiu žmogumi?
 7. Gal pagaliau mane pamatys, kad galiu būti lyderis?
 8. Gal pramokęs užsienio kalbos ir darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžių būsiu labiau vertinamas savo dabartinio ar būsimo darbdavio?
 9. Gal paprasčiausiai man labai patinka padėti kitiems, papuolusiems į sunkias situacijas.
 10. Gal ateityje pats tapsiu profesionalių savanorių rengėju?

Projekto partneriai:

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Projekto dalyviai:

Prienų socialinių paslaugų centras
Jonavos r. socialinių paslaugų centras
Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
VšĮ Kaišiadorių PSPC
VšĮ Kaišiadorių ligoninė

Projektas „Esu reikalingas“

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankoje laimėtas projektas „Esu reikalingas“ (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0251, sutartis su ESFA pasirašyta 2020 m. birželio 2 d.) pagal Kaišiadorių miesto veiklos grupės vietos plėtros projektinį pasiūlymą „Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, organizuojant vyresnio amžiaus savanorišką veiklą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“.

Projekto tikslas – švietėjiškų, mokymo, konsultavimo veiklų pagalba sudaryti palankias sąlygas Kaišiadorių miesto gyventojams ugdyti naujas profesines ir bendrąsias asmenines kompetencijas bei įgūdžius, siekiant padidinti jų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.

Laukiamas rezultatas – organizuojama darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų savanorišką veikla, kurie bus apmokyti naujų profesinių ir bendrųjų asmeninių įgūdžių. Projekte gali dalyvauti ir gimnazijų moksleiviai, tačiau jie turi būti pilnamečiai. Beje dalyvaujant projekte, bus pateiktos ir vertingos žinios apie pirmąją pagalbą, kaip teikti pirminę pagalbą ketinančiam nusižudyti, kaip mažinti smurtą artimoje aplinkoje, patyčių prevencija, slaugos pagrindai.

Projektas „Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“

Su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta dar viena sutartis, kuria, iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bus finansuojamas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0001 „Gelbstinti bendruomenė – Gyva bendruomenė“.
Projekto tikslas – parengti profesionalų gyvenimo konsultantą – savanorį, kuris teiktų konsultavimo paslaugas savižudybių ir priklausomybių srityse Kaišiadorių miesto gyventojams, mažinant jų socialinę atskirtį ir savižudybių skaičių.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje pastebimas savižudybių skaičiaus augimas: 2011-2014m. šis skaičius išaugo 26,6 proc., iš kurių didžioji dauguma užfiksuojama Kaišiadorių mieste. Ši problema atskleidžia poreikį kurti ir vystyti profesionalias konsultavimo paslaugas, padedančias socialinėje atskirtyje esantiems asmenims gerinti psichoemocinę būseną, kuri ir prisideda prie savižudybių ir priklausomybių prevencijos. Projekte numatytos dvi veiklos: pirma – savanorių mokymai (bendrieji gebėjimai), antra – paslaugų, susijusių su specialiųjų ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu (pirmoji ir psichologinė pagalba, slauga, smurto ir patyčių artimoje aplinkoje bei priklausomybių prevencija).

Laukiamas rezultatas – parengti profesionalūs savanoriai teiks konsultavimo paslaugas susijusias su konstruktyvaus požiūrio į gyvybę ugdymu, palankiomis nuostatomis į pagalbą, tokios pagalbos prieinamumo užtikrinimu, teisingu visuomenės nuostatų apie savižudybę formavimu, pagalba ketinantiems žudytis ir parama bendruomenės nariams po savižudybių, teisingos informacijos apie savižudybių psichologiją, ypatumais, rizikos veiksniais, pirminę pagalba ketinančiam nusižudyti žmogui, mokėjimu atpažinti pagrindinius savižudybės rizikos ženklus, išgyvenančiais krizes, priklausomybės problemas ar patyrusiais smurtą, socialine pagalba Kaišiadorių miesto gyventojams ir jų šeimų nariams.

Numatoma projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys Kaišiadorių miesto gyventojai: socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos, nepasiturintys asmenys ir šeimos, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje aukos ir jų šeimos nariai, asmenys sergantys priklausomybės ligomis, asmenys prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį, asmenys patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių, kurių egzistavimo faktas raštiškai patvirtinamas atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos, įstaigos ar specialisto.

Šio projekto tęstinumas galės būti įgyvendinamas kitose Kauno regiono savivaldybėse.